¬ทั่วไป

 

Western Pegasus เป็นผู้ผลิตครบวงจรสำหรับ เกจตรวจสอบเฟือง, แม่แบบเกียร์ และ เกจ
สำหรับตรวจสอบเฟืองรูปทรงเฟือง ตรงตามความต้องต้องการของลูกค้า Gauges จะได้รับการออกแบบและผลิตตามข้อกำ-หนดชิ้นงานของลูกค้า ตามมาตรฐานทั้งในร-ะดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เราเป็นผู้ผลิต Gauges ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมยานยนตร์ อวกาศ การเกษตร และอุตสาหกรรมนาวี

 

Western Pegasus

ให้คำมั่นว่าจะสร้างสรรค์สินค้าที่มีทั้งคุณภาพและบูรณภา-พสูง ปรัชญาในการให้บริการของเราคือการบริการด้วยควา-มกระตือรือร้น มีการคาดการ-ณ์ความต้องการของลูกค้า และพยายามทำให้ได้ดีกว่าความคาดหวัง เราสร้างความสัมพันธ์ในระยาวกับผู้นำในอุตสาหกรรมต่า-งๆ ด้วยบริการที่เต็มที่ ในราคาที่แข่งขันได้

 

Western Pegasus ภาคภูมิใจกับการบริการของเรา ด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้